Terms of Service - Sensolus NV

Servicevoorwaarden

1. Definities

Overeenkomst: de gezamenlijke term voor alle afspraken die de klant en Sensolus maken in verband met
de oplossing. De overeenkomst bestaat uit (i) het bestelformulier (ondertekend of anderszins aanvaard door de klant) en (ii) deze voorwaarden.
Asset: alle assets van de klant waaraan hardware is bevestigd.
Werkdag: elke dag, behalve zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen in België.
Klant: elke professionele organisatie die vertrouwt op de oplossing van Sensolus.
Eindgebruiker: iedere persoon die door de klant is gemachtigd om zich namens de klant toegang te verschaffen tot de oplossing en er gebruik van te maken. 
Hardware: de apparatuur die Sensolus aanbiedt (d.w.z. trackers, bakens, sensoren, batterijen enz.) en (onder andere) kan worden bevestigd aan assets of de door de klant bepaalde infrastructuur/locatie en gegevens kan versturen naar het platform, met inbegrip van:
– De apparaten (mede) ontwikkeld door Sensolus zelf; of,
– Andere apparaten die Sensolus bij externe leveranciers koopt.
Netwerk: het communicatienetwerk dat de gegevens van de hardware naar het platform overbrengt.
Bestelformulier: het definitieve voorstel, de definitieve offerte, de definitieve werkbon of het definitieve bestelformulier verstrekt door Sensolus.
Platform: het Sensolus-platform dat toegankelijk is via https://stickntrack.sensolus.com.
Sensolus: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, en met btw- of ondernemingsnummer BE 0543.551.277.
Services: alle andere industriële diensten in verband met het IoT die Sensolus aan de klant aanbiedt (zoals opleidingen, installatie, gegevensanalyse, ontwikkeling op maat enz.).
Oplossing: de end-to-endoplossing die Sensolus levert en die bestaat uit (een combinatie van) hardware, abonnementen op het platform en/of de services.
Abonnement: het persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-toewijsbare en niet-overdraagbare toegangs- en gebruiksrecht tot de verschillende functies van het platform dat Sensolus aan de klant aanbiedt, in overeenstemming met het type abonnement dat in de overeenkomst wordt gekozen (d.w.z. Essential, Professional of Analytics).
Termijn: de oorspronkelijke of verlengde looptijd van het abonnement en – indien van toepassing – de terugkerende services die daarmee samenhangen (zoals aanvullende serviceniveaus).
Voorwaarden: deze servicevoorwaarden, het beleid inzake aanvaardbaar gebruik en de voorwaarden voor gegevensbescherming.
Websitehttps://www.sensolus.com/

Download de servicevoorwaarden (volledige pdf)

2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn deze voorwaarden van toepassing op de aanbieding, verkoop en levering van alle hardware, abonnementen en/of services door Sensolus.
 2. Door te vertrouwen op de oplossing van Sensolus, gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn door deze voorwaarden. De voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan die van Sensolus, zelfs indien de klant (later) verklaart dat ze de enige geldige voorwaarden zijn. In het geval dat uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, blijven de volgende voorwaarden aanvullend van kracht.
 3. Alle transacties tussen Sensolus en de klant worden beheerst door (in aflopende hiërarchische volgorde, waarbij de volgende van toepassing is bij afwezigheid of niet-toepassing van de vorige): (i) het bestelformulier, (ii) de voorwaarden en (iii) het Belgisch recht.

3. Bestelling

 1. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van elke geplaatste bestelling. Daarnaast is de klant ook verantwoordelijk om Sensolus tijdig alle nodige informatie te verstrekken in verband met de hardware, abonnementen en/of services

4. Opzeg

 1. Indien de klant de overeenkomst opzegt (zonder dat dit te wijten is aan een tekortkoming van Sensolus), behoudt Sensolus zich het recht voor om de reeds geleverde hardware, abonnementen en services (met inbegrip van de gemaakte kosten) in rekening te brengen. De bovengenoemde bedragen worden in dat geval verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de totale waarde (excl. btw) van de opgezegde overeenkomst, met een minimum van € 250, onverminderd het recht van Sensolus op een vergoeding van bewezen schade waarvan het bedrag hoger is. Hetzelfde geldt wanneer Sensolus de overeenkomst opzegt wegens tekortkomingen van de klant (onverminderd andere rechtsmiddelen)

5. De oplossing van Sensolus

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle verplichtingen van Sensolus in verband met de oplossing beschouwd als een inspanningsverbintenis. Daarom zal Sensolus de oplossing altijd met de nodige zorgvuldigheid en te goeder trouw leveren, en zal Sensolus de oplossing bovendien leveren naar beste inzicht, vaardigheid, inzicht en vermogen, zoals redelijkerwijs verwacht mag worden van een professional met ervaring in diensten van vergelijkbare omvang, complexiteit en reikwijdte. Sensolus garandeert evenwel geen bepaald resultaat.

6. De Hardware

 1. Levering
  • Sensolus levert de hardware aan de klant zoals beschreven in de overeenkomst. De verwachte levertijd is bij benadering en niet bindend (tenzij anders overeengekomen).
  • Alle hardware wordt verkocht en geleverd Ex Works (EXW) in het magazijn van Sensolus of op een andere aangewezen locatie (Incoterms 2020). Het voorgaande geldt zelfs indien de levering gebeurt door Sensolus, in welk geval Sensolus optreedt als een lasthebber van de klant.
 2. Eigendomsvoorbehoud
  • Sensolus behoudt het volledige eigendom van alle aan de klant geleverde hardware zolang de klant de prijs, kosten, interesten en alle andere aanverwante kosten niet volledig heeft betaald.
 3. Gebreken
  • De klant dient (i) de conformiteit van de hardware met de overeenkomst en (ii) de goede werking van de hardware bij levering te verifiëren. Indien de hardware een zichtbaar/materieel gebrek vertoont, dient de klant onmiddellijk (en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na levering) de non-conformiteit en/of het zichtbare gebrek – op straffe van verval – per e-mail te melden op het adres: support@sensolus.com.
  •  De klant moet Sensolus via e-mail op het adres support@sensolus.com inlichten over elk verborgen gebrek en dit niet later dan veertien (14) werkdagen nadat het ontdekt is/zou moeten zijn, en in ieder geval binnen twaalf (12) maanden na levering, op straffe van verval.
  • Voor de fysieke teruggave van de hardware met gebreken is de voorafgaande toestemming van Sensolus vereist. Bij gebreke van goedkeuring zal Sensolus alle geretourneerde zendingen weigeren en de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant doorberekenen.
  • Sensolus zal de hardware controleren en onderzoeken, en de klacht binnen tien (10) werkdagen behandelen. De kosten van dergelijke onderzoeken zijn voor rekening van Sensolus voor zover de claim van het gebrek gegrond wordt bevonden.
  • Sensolus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken veroorzaakt door:
   – Normale slijtage, onjuiste/ongepaste behandeling of onderhoud, invloeden van buitenaf, overmacht en/of pech (zoals beschreven in Artikel 16 hieronder);
   – Een handeling van de klant of een derde partij, ongeacht of deze te wijten is aan een fout of nalatigheid.

7. Het abonnement

 1. Sensolus verleent de klant een abonnement in overeenstemming met het type applicatie beschreven in de overeenkomst, op voorwaarde van (i) een correcte en tijdige betaling van de toepasselijke vergoedingen, (ii) het gebruik in overeenstemming met de toepasselijke gebruikslimieten en (iii) het gebruik in overeenstemming met de overeenkomst en voorwaarden.
 2. Het abonnement kan het gebruik van het netwerk omvatten, indien gespecificeerd in de overeenkomst. De klant is verplicht om voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst na te gaan of de netwerkdekking beschikbaar is in de landen waar hij de oplossing wil gebruiken. Een regelmatig bijgewerkt overzicht is beschikbaar op het platform en/of de website. Aangezien het netwerk niet onder de controle van Sensolus valt, kan Sensolus nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen met de dekking of uitvaltijd in dit verband. Niettemin streeft Sensolus ernaar om de klant te informeren over de hierboven aangehaalde kenmerken van het netwerk alvorens de overeenkomst af te sluiten

8. Het Platform

 1. De klant heeft recht op toegang tot en gebruik van het platform in overeenstemming met het toepasselijke type abonnement (zie Artikel 7.1), met het beleid inzake aanvaardbaar gebruik en/of met de voorwaarden voor gegevensverwerking.
 2. Sensolus stelt het platform ‘AS IS’ aan de klant ter beschikking. In geval van een probleem met de beschikbaarheid van het platform verbindt Sensolus zich ertoe om dit probleem zo snel als redelijkerwijze mogelijk is op te lossen, evenwel zonder enige garantie.
 3. Sensolus voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates aan het platform uit. Sensolus streeft er daarbij naar om de impact op de beschikbaarheid van het platform tot een minimum te beperken

9. De Services

 1. Sensolus verleent op verzoek verschillende aanvullende services aan de klant, zoals maar niet beperkt tot opleiding, installatie van de hardware, gegevensanalyse enz. De partijen komen de specifieke omvang, inhoud, deadlines enz. in verband met deze services overeen op het bestelformulier.

10. Klachten

 1. Klachten in verband met de oplossing van Sensolus zijn enkel ontvankelijk indien ze schriftelijk worden ingediend bij Sensolus binnen een termijn van vijf (5) werkdagen nadat de klant het probleem heeft ontdekt. Klachten dienen altijd per e-mail te worden ingediend bij Sensolus op het adres support@sensolus.com, met een gedetailleerde motivatie van de klacht.

11. Prijzen

 1. De prijzen zijn zoals vermeld op het bestelformulier. Prijzen bevestigd door Sensolus voor één bestelling zijn niet bindend voor volgende orders, tenzij het deelbestellingen betreft binnen een grotere raamovereenkomst.
 2. De prijzen zijn exclusief vervoerskosten, laad- of loskosten, verzekeringskosten, verpakkingskosten, btw, heffingen, in- en uitvoerrechten enz. (indien van toepassing).
 3. Sensolus heeft het recht om de prijs van het abonnement op 1 januari te indexeren in overeenstemming met de indexaanpassing van de lonen volgens de Belgische Agoria-index, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving en beperkingen inzake indexering.
 4.  

12. Betaling

 1. De facturen van Sensolus zijn betaalbaar op de bankrekening die Sensolus opgeeft, ten laatste op de vervaldag vermeld op het bestelformulier of in de desbetreffende facturen. Een factuur is voldaan wanneer Sensolus het volledige bedrag op de opgegeven bankrekening heeft ontvangen.  Alle vergoedingen zijn verschuldigd bij aanvang van de termijn.
 2. Facturen die niet binnen acht (8) dagen na uitgifte worden betwist per aangetekende brief en/of via e-mail op support@sensolus.com, worden als volledig aanvaard beschouwd.
 3. Indien de klant een factuur niet volledig betaalt op de vervaldatum, dan (zonder voorafgaande ingebrekestelling):
  – dient de klant rente te betalen op het achterstallige bedrag tegen een tarief van 1 % per maand, toe te voegen aan het begin van elke maand; en
  – dient de klant aan Sensolus een vaste schadevergoeding van 5 % van het openstaande saldo te betalen, met een minimum van € 250,00 voor de kosten verbonden aan onder meer het innen van de verschuldigde bedragen en voor de nadelige invloed op de cashflow van Sensolus. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van Sensolus om hogere schade te bewijzen en een hogere vergoeding te eisen.
 4. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle andere facturen, waarvoor een bepaalde termijn is overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 5. Indien de klant een betalingsvoorwaarde of andere verplichting niet is nagekomen, heeft Sensolus het recht om zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met om het even welke actieve overeenkomst tussen de partijen.
 6. Door de hardware, abonnementen en/of services te bestellen, gaat de klant akkoord met elektronische facturering door Sensolus.
 7. Sensolus zal de klant geen terugbetaling doen noch enige compensatie en/of creditnota toekennen wanneer de klant de toegang tot en/of het gebruik van het abonnement gedurende de termijn vermindert of stopzet.  

13. Termijn

 1. Het abonnement wordt geactiveerd (en de termijn gaat in) op de datum waarop de hardware wordt gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De termijn wordt automatisch verlengd met één jaar, tenzij een van de partijen de andere partij uiterlijk één maand voor het einde van de termijn in kennis stelt van de beëindiging. De klant kan zijn abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar support@sensolus.com. Doet hij dit niet, dan is de klant verplicht om de facturen te betalen die betrekking hebben op de verlengde termijn, zelfs als de klant niet van plan is om verder van het abonnement gebruik te maken. De nieuwe prijzen van Sensolus zullen dan gelden (onverminderd de bepalingen in Artikel 20).

14. Beëindiging

 1. Iedere partij kan de overeenkomst automatisch en zonder definitieve rechterlijke beslissing per aangetekende brief beëindigen indien de andere partij een wezenlijke inbreuk heeft gepleegd en nalaat deze inbreuk te verhelpen binnen vijftien (15) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door de eisende partij.
 2. De overeenkomst kan worden beëindigd indien zich een insolventiegebeurtenis voordoet, d.w.z. dat een partij haar schulden niet meer betaalt of haar activiteiten staakt, een faillissement aanvraagt, de rechtspersoon liquideert of een procedure van curatele of gerechtelijk akkoord aanvraagt.
 3. Sensolus zal nooit verplicht zijn om de klant enige vergoeding terug te betalen indien de klant de overeenkomst beëindigt tijdens de termijn (zonder dat de beëindiging te wijten is aan een wezenlijke inbreuk van Sensolus).
 4. Artikels 15, 17 en 18 blijven na beëindiging van de overeenkomst onverminderd van kracht.

15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Sensolus zal altijd worden beoordeeld in het licht van de inspanningsverbintenis die Sensolus is aangegaan.
 2. De aansprakelijkheid van Sensolus is beperkt tot de wettelijke verplichtingen en tot:
    Voor de hardware: de factuurwaarde van de hardware. Sensolus zal (naar eigen goeddunken) beslissen om ofwel (i) de hardware te vervangen of te repareren, ofwel (ii) een pro-ratadeel van het factuurbedrag van de hardware te crediteren.
    Voor de abonnementen: de factuurwaarde van de door Sensolus aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde abonnementen gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop de toepasselijke aansprakelijkheidsclaim is ontstaan.
  –  Voor de services: het toepasselijke bedrag vermeld op het bestelformulier.
 3. Sensolus wijst alle aanspraken van de klant af op schadeloosstelling voor:
  – Schade aan, verlies of diefstal van de assets waaraan hardware is bevestigd;
  – Schade als gevolg van gebreken aan apparaten of de infrastructuur van de klant;
  – De beschikbaarheid of prestaties van het netwerk. De beschikbaarheid en kwaliteit van het netwerk worden beïnvloed door elementen waarover Sensolus geen controle heeft, zoals atmosferische omstandigheden, fysieke beperkingen, radio-interferentie enz.;
  – Gebreken die direct of indirect zijn veroorzaakt door een handeling van de klant of een derde partij, ongeacht of ze zijn veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onzorgvuldigheid (bijv. onjuiste installatie);
  – Schade veroorzaakt door onjuiste, onbetrouwbare, onvolledige of te late input van de klant in verband met de gegevens, doelstellingen, specificaties, kenmerken, toepassingen enz.;
  – Schade veroorzaakt door verder gebruik of toepassing door de klant nadat een probleem is vastgesteld;
  – Schade veroorzaakt door overmacht of pech overeenkomstig de bepalingen in Artikel 16;
  – Incidentele, speciale, gevolg-, exemplarische of bestraffende schade, zoals maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, zakelijke activiteiten, winst, inkomsten of verwachte besparingen of verlies van goodwill.
 4. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de oplossing door zijn eindgebruikers, met inbegrip van maar niet beperkt tot het juiste en wettelijke gebruik van de hardware en het platform, het gebruik van informatie gegenereerd door de hardware en de analyse gegenereerd door de oplossing in het algemeen.
 5. De klant zal Sensolus vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit het onjuiste of onrechtmatige gebruik van de oplossing. De klant zal alle schade dekken, zoals schadevergoedingen of juridische kosten (inclusief redelijke advocaatkosten), op voorwaarde dat Sensolus de klant onmiddellijk op de hoogte heeft gebracht van elke vordering die ontstaat in dit verband

16. Overmacht en pech

 1. Als gevallen van overmacht of pech worden gewoonlijk beschouwd: alle omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren, onvermijdelijk zijn en tot gevolg hebben dat (i) Sensolus de overeenkomst niet kan uitvoeren of (ii) de uitvoering van de overeenkomst moeilijker wordt dan normaal voorzien. Voorbeelden zijn (onder meer): natuurrampen, oorlog, (dreiging van) terrorisme, stakingen, lock-out, ziekten, epidemieën/pandemieën, personeelstekort, organisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste aan (grond)stoffen, faillissement of vertraging bij toeleveranciers of onderaannemers en het niet verstrekken door de klant aan Sensolus van de juiste en volledige informatie die nodig is om de oplossing naar behoren te kunnen leveren.
 2. Gevallen van overmacht of pech geven Sensolus het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen tijdelijk op te schorten. Een situatie van overmacht die langer dan drie (3) maanden duurt, geeft de klant het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan Sensolus, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van Sensolus.
 3. De klant is te allen tijde gehouden tot betaling van alle vergoedingen voor de hardware, abonnementen en services die op de datum van opschorting/beëindiging reeds zijn uitgevoerd of verleend.

17. Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten en leveranciers, gegevens van werknemers, persoonsgegevens, programma’s, broncodes, computerprogramma’s, computercode, modules, scripts, algoritmen, functies en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet patenteerbaar), processen, schema’s, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties) die voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst evenals gedurende de overeenkomst door de ene partij aan de andere partij worden bekendgemaakt, zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en met de grootst mogelijke geheimhouding worden behandeld.
 2. Deze geheimhoudingsplicht geldt gedurende de looptijd van de samenwerking en blijft bestaan gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook.
 3. Beide partijen blijven op elk moment de enige eigenaar van hun vertrouwelijke informatie. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, verleent niets in deze voorwaarden of de relatie tussen partijen de andere partij enig recht op of belang in de vertrouwelijke informatie en worden er geen impliciete licenties verleend.
 4. Deze geheimhoudingsverplichting houdt echter in geen geval in dat Sensolus niet gerechtigd is om ideeën, input, feedback ontvangen van de klant, die kunnen dienen om de oplossing te verbeteren en/of uit te breiden, te gebruiken en/of te commercialiseren.
 5.  

18. Intellectuele-eigendomsrechten

 1. Alle registraties van de handelsnamen/handelsmerken Sensolus en/of STICKNTRACK, of enige andere handelsnaam/handelsmerk waarin de naam Sensolus en/of STICKNTRACK voorkomt, of waaronder de oplossing wordt verkocht, gebeuren op naam van Sensolus. De klant zal de bedrijfsnaam van Sensolus, de namen van de oplossingen of de handelsmerken van Sensolus niet gebruiken als onderdeel van de naam van de klant of op een manier die een verkeerde voorstelling kan geven van de relatie tussen de klant en Sensolus. De klant zal de merken, handelsmerken of andere identificatiemiddelen op de oplossing niet wijzigen, verwijderen of manipuleren.
 2. De klant erkent uitdrukkelijk dat Sensolus eigenaar en houder is van alle (intellectuele-) eigendomsrechten (al dan niet specifiek ontwikkeld voor de klant) met betrekking tot de oplossing (met inbegrip van alle kopieën, wijzigingen, uitbreidingen en afgeleide werken daarvan), zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, modelrechten, knowhow, ideeën, concepten, methoden, processen, technologieën, expertise, uitvindingen, domeinnamen en databankrechten (met uitzondering van de gegevens in eigendom van en geüpload door de klant) of enige andere vorm van immaterieel denkproces. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen heeft Sensolus het recht om volledige schadevergoeding te eisen voor alle schade als gevolg van de schending.
 3. Door het uploaden, verstrekken of anderszins gebruiken van gegevens op, via of in verband met de oplossing, verleent de klant Sensolus een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, verder te licenseren, overdraagbare licentie om de gegevens te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te geven en weer te geven voor zover dit nodig is voor het leveren van de oplossing.

19. Privacy

 1. Sensolus als verwerkingsverantwoordelijke
  • Sensolus zal persoonsgegevens van de (potentiële) klant en/of zijn personeel/medewerkers verzamelen in overeenstemming met de bepalingen van de privacyverklaring van Sensolus, die terug te vinden is op de website. In dat geval treedt Sensolus op als verwerkingsverantwoordelijke. Door gebruik te maken van de oplossing en een overeenkomst aan te gaan met Sensolus, erkent de klant de privacyverklaring te hebben gelezen en ermee in te stemmen.
 2. Sensolus als gegevensverwerker
  • De klant erkent dat hij voor de verwerking van alle gegevens die de klant en/of de eindgebruiker verzamelen en verwerken via de oplossing optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en Sensolus als gegevensverwerker. Alle afspraken die de partijen in dit verband maken, worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden voor gegevensverwerking (beschikbaar op de website en/of het platform). De klant erkent uitdrukkelijk dat hij door te vertrouwen op de oplossing en een overeenkomst aan te gaan met Sensolus, de voorwaarden voor gegevensverwerking volledig heeft gelezen en ermee instemt.

20. Wijzigingen van de voorwaarden of de oplossing

 1. Sensolus behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, het aanbod, de tarieven en de samenstelling van de oplossing op elk gewenst moment te wijzigen. Nieuwe of gewijzigde voorwaarden gaan in vanaf de dertigste (30e) dag nadat ze zijn bekendgemaakt aan de klant (bijv. via een kennisgeving op de website en/of het platform).
 2. Met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen, behoudens in geval van overmacht, overheidsbevel of gewijzigde wetgeving, heeft Sensolus het recht om de verkoop van hardware te staken of wijzigingen aan te brengen in het type, ontwerp of model daarvan. In dergelijke gevallen is Sensolus niet verplicht om wijzigingen aan te brengen aan de hardware die de klant reeds in zijn bezit of besteld heeft. De klant kan Sensolus niet aansprakelijk stellen voor wijzigingen in de zin van dit artikel en zal Sensolus niet kunnen aanspreken voor het stopzetten van de levering van eerder door Sensolus verkochte hardware.
 3. Indien de klant niet akkoord kan gaan met een wijziging in het aanbod van de voorwaarden of de oplossing (zoals beschreven in Artikel 20.1) en de wijziging een wezenlijk nadeel inhoudt voor de klant gedurende de termijn of de stilzwijgend verlengde termijn, dan mag hij de overeenkomst beëindigen binnen 30 kalenderdagen na hiervan op de hoogte te zijn gebracht door Sensolus. Dit geeft de klant in geen geval het recht om enige vorm van schadevergoeding of compensatie te eisen van Sensolus.

21. Verrekeningen

 1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004 zullen Sensolus en de klant elkaar automatisch en van rechtswege compenseren voor alle huidige en toekomstige schulden.

22. Diverse bepalingen

 1. Geen verklaring van afstand: Het niet of uitgesteld uitoefenen door Sensolus van om het even welk van zijn rechten onder deze overeenkomst en/of deze voorwaarden jegens de klant, de enkele of gedeeltelijke uitoefening van om het even welk recht onder deze overeenkomst en/of deze voorwaarden of gelijk welke gedeeltelijke reactie of afwezigheid van reactie van Sensolus bij een inbreuk door de klant op een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst en/of deze voorwaarden zal niet gelden of geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand (uitdrukkelijk noch impliciet, geheel noch gedeeltelijk) van de rechten van Sensolus onder deze overeenkomst, deze voorwaarden of onder de genoemde bepaling(en), noch zal dit de verdere uitoefening van deze rechten uitsluiten. Elke verklaring van afstand van een recht moet uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden. Indien er sprake is van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand van een recht als gevolg van een specifieke tekortkoming door Sensolus, dan kan de klant deze verklaring van afstand niet inroepen ten gunste van een nieuwe tekortkoming, vergelijkbaar met de vorige, of ten gunste van eender welke andere tekortkoming.
 2. Splitsbaarheid
  1. Indien een deel of een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, worden dergelijke bepalingen verwijderd en blijven de overige delen of bepalingen onaangetast, geldig en afdwingbaar alsof de ongeldige of niet-afdwingbare delen of bepalingen geen deel uitmaakten van de voorwaarden.
  2. Een dergelijk deel of een dergelijke bepaling wordt vervangen door een bepaling die, voor zover wettelijk mogelijk, de intentie van partijen in het betreffende deel of de betreffende bepaling het dichtst benadert. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen en een wederzijds aanvaardbare bepaling overeenkomen die de geschrapte bepaling zal vervangen.
 3. Niet-overdracht
  1. Deze overeenkomst en de daaruit voor de klant voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen rechtstreeks noch onrechtstreeks worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van Sensolus.
  2. Sensolus heeft het recht om deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde. In dat geval zal voor de resterende looptijd een nieuwe overeenkomst tussen klant en de derde partij worden gesloten met voorwaarden (rechten en verplichtingen) die identiek zijn aan die in deze overeenkomst.

22. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Hierbij verbinden de partijen zich ertoe om de bemiddelingsregels van CEPANI toe te passen op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. Indien de bemiddeling mislukt, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst definitief beslecht volgens het arbitragereglement van CEPANI, door een of meer scheidsrechters die in overeenstemming met dat reglement zijn aangesteld. De plaats van de arbitrage is Gent. De arbitrage wordt gevoerd in de Nederlandse of Engelse taal.
 2. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen, van welke aard dan ook, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, met uitsluiting van (i) alle collisieregels, (ii) het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) en (iii) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake verjaring bij internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1974).
 3. Onverminderd enige andere bepaling in deze voorwaarden verjaren vorderingen van de klant uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen de partijen of een inkooporder in ieder geval na verloop van één (1) jaar na de datum van levering van de betreffende hardware, het abonnement en/of de services.